CEZA DAVASINDA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMIŞSA TAZMİNAT DAVASINDA DA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT BELİRLENİRKEN İNDİRİM YAPILMALIDIR

Ceza mahkemesi kararı ile sabit olan 1/4 oranındaki haksız tahrik derecesi gözetilmeden, davalının sorumlu olduğu maddi tazminattan fazla miktarda indirim yapılmış olması doğru olmamış, ceza yargılamasındaki haksız tahrik indirimi oranı gözetilmeksizin hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

CEZA DAVASINDA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMIŞSA TAZMİNAT DAVASINDA DA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT BELİRLENİRKEN İNDİRİM YAPILMALIDIR
28 Nisan 2024 - 21:06

T.C.

Yargıtay

4. Hukuk Dairesi

2022/1190 E., 2022/9118 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili ve davalı asıl ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R

Hükmüne uyulan Dairemizin 22/05/2019 gün 2018/4616 Esas- 2019/3005 Karar sayılı ilamında; “a-.....Dairemiz bozma kararında davalılardan Mikail hakkında haksız tahrik hükümlerinin ceza yargılamasında uygulanması halinde, bu davalı yönünden maddi tazminattan tahrik indirimi oranında, manevi tazminattan ise matematiksel olmamak koşuluyla uygun bir indirim yapılması gerekli olduğu açıklanmış olup, diğer davalı ... ceza davasında yargılanmadığı için hakkında haksız tahrik indirimi de yapılmamıştır. Bu nedenle davalı ... hakkında mahkemenin ilk kararında verilen hüküm bozma ilamı ile kesinleşmiş olup ayrıca haksız tahrik indirimi yapılmış olması doğru olmamıştır. Bu husus, usul ve yasaya uygun düşmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir. b-Davalılardan ... hakkında ise ceza mahkemesi kararı ile sabit olan 1/4 oranındaki haksız tahrik derecesi gözetilmeden, davalının sorumlu olduğu maddi tazminattan fazla miktarda indirim yapılmış olması doğru olmamış, ceza yargılamasındaki haksız tahrik indirimi oranı gözetilmeksizin hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesi ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, davalı ... yönünden maddi tazminat isteminin reddine, davacının maddi tazminat talebinin diğer davalılar yönünden kabulü ile, 14.250,00 TL maddi tazminatın (davalı ...'ın takdiren 5.000,00 TL'lik kısmı ile, davalı ...'ın 10.687,50 TL'lik kısmı ile sorumlu tutulmak ve tahsilde tekerrür oluşturmamak kaydı ile) olay tarihi olan 31/07/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ..., ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile; 4.000,00 TL manevi tazminatın (davalı ...'in 500,00 TL'lik kısmı ile, davalı ...'ın 1.000,00 TL'lik kısmı ile ve davalı ...'ın 2.000,00 TL'lik kısmı ile sınırlı olarak sorumlu tutulmak ve tahsilde tekerrür oluşturmamak kaydı ile) davalılar ..., ..., ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve davalı asıl ... tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisinde, bozmaya uygun karar verilmiş olmasına kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ... vekili ve davalı asıl ...’ın yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 935,34 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... ve ...'dan alınmasına 20/06/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x