DANIŞTAY KARARI:'ÖĞRETMENİN DERSTE GECELERİ UÇTUĞUNU, BAŞKA ÜLKELERE GİTTİĞİNİ SÖYLEMESİ'

DANIŞTAY KARARI:'ÖĞRETMENİN DERSTE GECELERİ UÇTUĞUNU, BAŞKA ÜLKELERE GİTTİĞİNİ SÖYLEMESİ'
01 Haziran 2022 - 21:20

Davacının, öğrencilerle astral seyahat ettiği, geceleri uçtuğu başka ülkelere ve mezarlığa gittiği yönünde dersle ilgili olmayan konulardan bahsettiği, ders konularını anlatmadığı, öğrenci velilerine karşı saygılı davranmadığı, genel olarak sakin olmakla birlikte bazı dönemler agresif olduğu,

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/17419

Karar No: 2022/821

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; ... ili, . Anadolu Lisesinde ". Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından; hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine "Memur" olarak atanmasına ilişkin. günlü, . sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

. İdare Mahkemesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporunda, aynı okulda görev yapan okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler, öğrencilerin ifadelerinin alındığı, bu ifadelerde özetle; "Veli toplantısında davacının diğer öğretmenler ile tartıştığı, öğrencilerle iletişim sorunu yaşadığı, bazı öğrencilerin davacının dersi devam ederken sınıfı terkettiği ve davacının bu durumdan haberinin olmadığı, öğrenciler arasında adil davranmadığı, sağlık problemleri olduğu, gereksiz olduğu halde fotokopi çıktıları aldığı, öğrencilerle astral seyahat ettiği, geceleri uçtuğu başka ülkelere ve mezarlığa gittiği yönünde dersle ilgili olmayan konulardan bahsettiği, ders konularını anlatmadığı, öğrenci velilerine karşı saygılı davranmadığı, genel olarak sakin olmakla birlikte bazı dönemler agresif olduğu, öğrencilerin sınav kağıtlarına göre not takdir etmediği, okul müdürü ile münakaşa ettiği, davranışlarının tutarsız olduğu, uyarılara aldırış etmediği" ifadelerine yer verilmiş olduğu, anılan raporun sonuç-kanaat ve teklif kısmında "davacının öğrenci, idareci ve velilerle sıkıntılar yaşadığı, bu sebeple görevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremediği, branşında zorluklar yaşadığı, dersini planlayamadığı ve anlatamadığı, felsefe dersi deneme sınavlarının düşük olduğu, ölçme değerlendirmeyi amacına uygun olarak gerçekleştiremediği, sınıf yönetiminde başarısız olduğu fiilleri ile ilgili olarak disiplin yönünden kınama cezası ile tecziyesinin, idari yönden ise durumuna uygun başka hizmet sınıfına atanması'' şeklinde maarif müfettişlerince görüş bildirildiği, söz konusu tespit ve değerlendirmelere göre davacının 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile getirilen ilke ve esaslara uygun olarak eğitim verme yeterliliklerini kaybettiğinin sübut bulduğu sonucuna ulaşıldığından, mevzuatına uygun olarak tesis edilen dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Anılan karara karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddine dair. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararı, Danıştay İkinci Dairesinin 07/01/2021 günlü, E:2019/537, K:2021/94 sayılı kararıyla bozulmuştur.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

Bozma kararına uyularak. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince verilen temyize konu kararla; öğretmenler hakkında yürütülen idari soruşturmaya istinaden hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle görev ve unvan değiştirilmesi sonucunu doğuran atama işlemi tesis edilebilmesi için, soruşturulan öğretmenin yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı hususunun sabit olduğunun kesin, yeterli ve her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle ortaya konulmuş olması gerektiği; işleme dayanak alınan soruşturma raporunun incelenmesinden; davacının mesleğini icradan mahrum bırakılmasına yetecek ağırlıkta tespitlerin yer almadığı, bazı idareci, öğretmen ve öğrencilerin şikayetleri bulunmakla birlikte doğrudan davacının mesleki yetersizliğini ortaya koyan somut tespitlerin bulunmadığı, ders denetimlerinde davacının mesleki olarak yetersiz kabul edilmesinin nasıl bir değerlendirme ve tespit sonucu elde edildiğinin ortaya konulamadığı; kaldı ki, dava konusu işlemin dayanağı raporda, disiplin yönünden davacıya kınama cezası verilmesinin önerildiği; kınama cezasını gerektiren bir fiilin, idari yönden bu kadar ağır sonuçlara bağlanmasının da ölçülülük ilkesine aykırı olduğu sonucuna varıldığından, davacı hakkında tesis edilen işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçelerine yer verilmek suretiyle, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, . İdare Mahkemesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından; yapılan denetim ve inceleme sonucunda, davacının görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği, derslerinde yetersiz olduğu, öğrenci ve veliler ile sıkıntılar yaşadığı, branşında zorluklar yaşadığı, dersini planlayamadığı ve anlatamadığı, net oranlarının düşük olduğu, ölçme ve değerlendirmeyi amacına uygun olarak gerçekleştiremediği hususlarının tespit edildiği, yetersizliği nedeniyle memur olarak atanmasına yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

2577 sayılı Kanun'un 50/4. maddesi uyarınca temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare Mahkemeleri kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup; anılan Kanunun 50. maddesinin dördüncü fıkrasında ise, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararı; Danıştay İkinci Dairesinin 07/01/2021 günlü, E:2019/537, K:2021/94 sayılı bozma kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara ve bir örneğinin . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24/02/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

---

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/17636

Karar No: 2022/822

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . adına . Sendikası (.)

VEKİLLERİ: Av. . & Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ: Hukuk Müşaviri .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; İzmir ili, . Anadolu Lisesinde "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine "Memur" olarak atanmasına ilişkin. günlü, . sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

. İdare Mahkemesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararıyla;

Davacının, 26/09/2008 tarihinden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğretmen olarak görev yaptığı, disiplin soruşturma raporunda tespit edilen hususların öğretmenlik mesleğini icra etmeye engel nitelikte olmayıp disiplin cezasına konu olabilecek niteliklerde olduğu, nitekim işleme dayanak yapılan soruşturma raporunda da davacıya bir kısım disiplin cezalarının verilmesi gerektiğinin belirtildiği, davalı idarece, davacının öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğunun açıkça ortaya konulamadığı, görevini yapmaya engel olduğunu gösteren herhangi bir sağlık raporunun da bulunmadığı anlaşılmış olup, şartları oluşmadığı halde davacının memuriyet sınıfının değiştirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Anılan karara karşı davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddine dair. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararı, Danıştay İkinci Dairesinin 16/03/2021 günlü, E:2020/2159, K:2021/633 sayılı kararıyla bozulmuştur.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

Bozma kararına uyularak. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen temyize konu kararla;

Davacı hakkındaki şikayet dilekçeleri, uyarılar, geçmiş dönem inceleme ve soruşturmalar, ders denetimleri ile dava konusu işleme dayanak alınan inceleme ve soruşturma raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davacının, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan ve müfredat kapsamında anlatılması gereken konuların dışında dersler anlattığı, bu eylemlerinin süreklilik oluşturduğu, öğrenme ve öğretme sürecinin belli bir plan çerçevesinde yapılmadığı, bu durumun öğrenciler arasında rahatsızlığa, öğrenci velilerinde de endişeye sebep olduğu; ayrıca, davacı tarafından dersine girilen birçok sınıfta, öğrencilerin yazılı sınavlarının usulüne uygun olarak yapılmadığı, değerlendirme sonucunda birçok öğrenciye hak edilmeyen puanların verildiği, ölçme ve değerlendirmede bilinenin dışında kabulü mümkün olmayan farklı bir usulün belirlendiği; davacının, inceleme ve soruşturma konusu olup sübut bulan eylemleri nedeniyle, idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek memur olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, . İdare Mahkemesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın kaldırılmasına, davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararına yapılan istinaf başvurusu üzerine verilen kararın kesin olduğu, uyuşmazlığın temyize tabi olmadığı, asılsız iddia ve isnatlar sonucu hakkında işlem tesis edildiği, hukuka uygun yürütülmüş bir soruşturmanın bulunmadığı, soruşturma sonucunda tesis edilen disiplin cezalarının yargı kararları ile iptal edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

2577 sayılı Kanun'un 50/4. maddesi gereğince temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup, 50. maddesinin dördüncü fıkrasında ise Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin temyize konu kararı; Danıştay İkinci Dairesinin 16/03/2021 günlü, E:2020/2159, K:2021/633 sayılı bozma kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara ve bir örneğinin . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24/02/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
2 İNFAZ KORUMA MEMURUNA SALDIRI
2 İNFAZ KORUMA MEMURUNA SALDIRI
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BIRAKILAN 2 HIRSIZ ADLİYEDEN ÇIKARKEN POLİSİN ÇANTASINI ÇALDILAR
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BIRAKILAN 2 HIRSIZ ADLİYEDEN ÇIKARKEN...