PARALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ TOPLAMIŞ:'O HAKİM İHRAÇ EDİLDİ'

PARALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ TOPLAMIŞ:'O HAKİM İHRAÇ EDİLDİ'
14 Kasım 2021 - 11:19

HSK'nın açıkladığı disiplin kararlarına göre ismi açıklanmayan bir mahkeme hakimi, dava harcı harcı ve masrafı adı altında dava açan şahıslardan gereğinden fazla para alıp, bu paranın bir kısmını adı geçen hâkime verdiği, kalanını ise dövize çevirip bankada şahsî hesabına yatırarak mal edindiği ortaya çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeni başlattığı bir uygulama ile, hakim ve savcılar hakkında verilen disiplin kararlarını önemli bilgileri gizleyerek açıklama kararı almıştı. Yayımlanan örnek bir disiplin kararına göre, mahkeme hakimi vatandaşlardan "dava harcı" adı altında fazladan para almış.

HSK'NIN AÇIKLADIĞI O DİSİPLİN KARARI:
İlgili Mahkemeye açılan tespite itirazla alâkalı dava dosyalarında;
a) Hâkim .....’nin talimatı ile Yazı İşleri Müdürü ...’ın dava harcı ve masrafı adı altında
dava açan şahıslardan gereğinden fazla para alıp, bu paranın bir kısmını adı geçen hâkime verdiği, kalanını ise dövize çevirip bankada şahsî hesabına yatırarak mal edindiği,
c) Adı geçen hâkim ile yazı işleri müdürünün, Avukat ...’a dava gönderdikleri ve bu
yardımları karşılığında müdürün, ilgili avukattan “bize beş milyar lira para vereceksin” şeklinde para istediği, E) ... esas sayılı dosyada; aralarında anlaşarak, Avukat ...’ın, Yazı İşleri Müdürü ...’a önceden kestirdiği harç makbuzunu kullanmak suretiyle askı ilân süresinden yaklaşık bir ay sonra açtığı davayı Hâkim ...’nin süresinde açılmış gibi eski tarihli olarak havale ettiği, keza adı geçen hâkimin, bu davanın önceden esas defterine kaydı yapılan bir başka dava yerine yazılmasını temin amacıyla anılan defterin bir yaprağının Yazı İşleri Müdürü ... tarafından kopartılmasına ve bu yolla kayıt yapılmasına imkan sağladığı,

2- Mahkeme Hâkimi ... ’nin;
a) Yaptığı işler ve davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını
uyandırdığı,
a) İkna suretiyle irtikap suçundan tutuklanan Yazı İşleri Müdürü ... Cumhuriyet savcısı
huzurunda ve sorgu sırasında alınan ifadelerinde, davacılardan para toplama işlemini anılan hâkimin talimatıyla yerine getirdiğini belirtmesine karşın, tutuklamaya itiraz talebini usul ve yasaya aykırı olarak inceleyerek sanığı yasal olmayan gerekçelerle serbest bıraktığı ve adı geçenin açığa alınmasından sonra bilirkişi olarak keşiflere götürmeye devam ettiği,
b) Adı geçen Kadastro mahkemesine ait; ... esas sayılı dosyanın davalısının oğlu olan ...ı makamına çağırarak “siz bu davayı kabul edin, size başka mevkiden yer verelim” dediği,
... esas sayılı dosyada; Avukat ...’a, vekâletname vermek isteyen davacılardan ... liradan fazla ücret almamasını söylediği, ... esas sayılı dosyalarda olduğu gibi; keşif tutanaklarını arazi başına gitmeden düzenlediği, ... sayılı dosyadaki gibi; nizalı taşınmazların bulunduğu yere bizzat gitmeyip bilirkişileri gönderdiği, ... esas sayılı dosyaların duruşmalarında olduğu veçhile; davacı ve davalı taraf bulunmadığı hâlde, mevcut gösterildikleri,
Fen bilirkişi ve şoförün yokluğunda keşif yapıp, tutanaklara adı geçenlerin ismini
yazdırarak ücret tahakkuk ettirdiği, Hazinenin taraf olduğu dosyalarda, mahallî bilirkişi ve tanıkları yönlendirdiği, keza arkeolog bilirkişiye “buradan hazineye 5 metre çıkarın kalanını vatandaşa verin” dediği, Dava dilekçelerinin kabulü, tebligatların çıkartılması ve keşiflerin icrası ile bilirkişi atamalarında usulsüz ve keyfî işlemler yaptığı,

Bu bağlamda;
1) Aralarındaki irtibat sebebiyle birden fazla davacı tarafından ibraz edile dava
dilekçelerini geri çevirip, davaların ayrı ayrı açılması konusunda telkinde bulunduğu,
2) Giderini peşin aldırdığı müzekkerelerin tamamını elden teslim ettirdiği, tebligatların
büyük bir çoğunluğunun köyde muhtar, aza ve imam, ... ’da ise Avukatlar ... eliyle tebliğ edilmesi konusunda talimat vererek, tebligatların usul ve yasaya aykırı olarak kimi zaman
isimsiz, tarihsiz ve imzasız yapılmasına sebebiyet verdiği, hatta ... esas sayılı dosyalarda yer alan bir kısım tebligatların tahkikat sırasında bizzat adı geçen hâkim tarafından yapıldığı,
3) Keşiflerin tümünde yazı işleri müdürünü mülk bilirkişisi olarak dinlediği,
4) Esas sayılı dosyada, gideri yatırılmadan keşif icra ettiği,
5) Esas sayılı dosyada; davalının öz oğlunu mahallî bilirkişi seçtiği,
6) Esas sayılı dosyalarda; üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan
arsa vasfındaki taşınmazların keşfinde inşaatçı bilirkişi dinleyip, keşif giderini gereksiz yere artırdığı,
c) Yaz aylarında 2-3 ay hariç, ...’da oturması nedeniyle, mesaiye geç gelip erken
ayrılmayı alışkanlık hâline getirdiği,
d) Hizmet içinde, resmî sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak
nitelikte davranışlarda bulunduğu,

Bu kapsamda;
Yazı İşleri Müdürü ... ile görev icaplarını aşacak ve adliye çevresinde yadırganacak
tarzda samimiyet kurarak; O’nu odasında sıkça ziyaret ettiği, ... ’dan mesaiye geliş ve gidişini genellikle adı geçen müdürün aracıyla yaptığı, öğlen yemeğini çoğu kez birlikte yediği, kendisinin bu tutumundan cesaret bulan müdürün gıyabında şahsından bahsederken “bizim ...” şeklinde konuştuğu, Konularından ibarettir.
Mahkeme Hâkimi ...'ye isnat olunan eylemlere ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi
sonucunda; ilgilinin soruşturma konusu eylemi nedeniyle yargılandığı, ... Ağır Ceza
Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasında ... tarihli ve ... sayılı kararı ile ilgili hakkında; TCK 37 maddesi delaletiyle 250/2, TCK 43/1, 62. madde uyarınca neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın temyiz incelemesi üzerine Yargıtay ... Ceza Dairesinin ... sayılı kararı ile mahkumiyet yönünden onanarak, diğer suçlar yönünden ise kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilerek kesinleştiği,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazının CMK'nın 308. maddesinde düzenlenen olağanüstü bir kanun yolu olduğu ve kararın kesinleşmesini ve infazını engellemeyeceği anlaşılmakla; ilgilinin tüm eylemleri birlikte değerlendirilerek ve altı aydan fazla hapis cezasına mahkum olması nedeniyle; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 69'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına, karar kesinleşinceye kadar 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 74'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince görevden uzaklaştırılmasına, 6087 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceğine, ... tarihinde karar verildi.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İŞTE BELEDİYE OTOBÜSÜNDE TACİZ SUÇUNDA TUTUKLANAN KATİP İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU
İŞTE BELEDİYE OTOBÜSÜNDE TACİZ SUÇUNDA TUTUKLANAN KATİP İLE...
Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor
Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor