YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR:''ELİMDEKİ KÖPEĞİ BIRAKIR SİZİ ISIRTTIRIRIM SÖZÜ SİLAHLA TEHDİT SUÇU SAYILDI'

YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR:''ELİMDEKİ KÖPEĞİ BIRAKIR SİZİ ISIRTTIRIRIM SÖZÜ SİLAHLA TEHDİT SUÇU SAYILDI'
30 Kasım 2022 - 16:24

T.C.

Yargıtay

4. Ceza Dairesi

2020/25432 E., 2022/18406 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın alkollü bir şekilde aracıyla seyir halinde iken müştekilerin aracına çarpması sonucu kazaya sebebiyet verdiği ve yanında kurt köpeği olduğu halde müştekilere yönelik “elimdeki köpeği bırakır sizi ısırttırırım, benim arabamı yaptıracaksınız” dediğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 106/2-a. madde ve fıkrası kapsamında kaldığı gözetilmeden, hatalı değerlendirmeyle aynı Kanunun 106/1-1.madde ve fıkrası uyarınca hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

17/10/2019 gün ve 7188 sayılı Kanun'un 24. maddesiyle değişik CMK'nın 251. maddesinde Basit Yargılama Usulü düzenlenmiş olup, bu düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili olarak, CMK'ya 7188 sayılı Kanunla eklenen geçici 5. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “hükme bağlanmış” ibaresinin Anayasa Mahkemesi’nin 14/01/2021 tarihli ve 2020/81 esas, 2021/4 sayılı kararıyla "basit yargılama usulü" yönünden Anayasa'nın 38. maddesine aykırı görülerek iptaline karar verilmesi karşısında, temyiz incelemesi yapılan ve CMK'nın 251/1. maddesi kapsamına giren suçlar yönünden; Anayasa'nın 38. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 7 ve 5271 sayılı CMK'nın 251 vd. maddeleri gereğince yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

Kanuna aykırı ve sanık ...’nın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca cezayı aleyhe değiştirme yasağının gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2022 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Silah kavramı Türk Ceza Kanunu’nun 6/1-f maddesinde düzenlenmiş olup, köpeğin silah kapsamında olup olmayacağı, 4. alt bent kapsamında incelenerek değerlendirilmelidir. Bu bende göre “saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile, fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler” silah kapsamında sayılmaktadır. Terlik, taş, bardak, kül tablası, kemer, şişe, sandalye, kürek, oklava, tırnak çakısı, süpürge sapı gibi cisimler, bu bendin örnekleri olup, kullanıldığı suç ve kullanılma biçimine göre silah olarak kabul edilmelidir.

Bir canlı türü olan hayvan, dolayısıyla köpek, cisim veya şey değil, bir canlıdır, dolayısıyla silah olarak kabul edilmemelidir.

Köpeğin, dava konusu olaydaki gibi suçta kullanılması halinde, suçun nitelikli hali oluşmamakla birlikte, temel ceza belirlenirken, alt sınırdan uzaklaşılmalı ve buna gerekçe olarak kabul edilmelidir.

Bu nedenle, dava konusu olayda sanığın eyleminin, silahla tehdit suçunu oluşturacağı gerekçesi ile mahkeme kararının bozulması yönündeki (1 no’lu bozma kararı) sayın çoğunluk görüşüne katılmıyoruz. 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x