Zabıt katibi bilirkişi ücretlerini geç yatırınca mahkemelik oldu

Zabıt katibi bilirkişi ücretlerini geç yatırınca mahkemelik oldu
10 Ocak 2022 - 22:26

Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Danıştay kararıyla birlikte süreç yeniden başlayacak.


Danıştay’ın memurlar hakkında vermiş olduğu kararlar son dönemde ulusal medya da geniş yer tutuyor. Muğla'da bilirkişi ücretlerini 4 ay hesabında tuttuktan sonra yatıran Zabıt katibine idare mahkemesi tarafından 3 yıl kademe ilerleme cezası verildi. Zabıt katibi daha sonra haksız menfaat sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmiştir. Olayın taşındığı Danıştay, zabıt katibi beraat ettiği için İdare Mahkemesinin kademe ilerleme cezasının hukuka uygun olmadığı kararına vardı. Danıştay kararında, 'Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak' fiili kapmasında olmadığını da verdiği kararda belirtti.
 
OLAYIN ÖZETİ: İlgili İdare Mahkemesinin kararıyla; davacının bilirkişi ücretlerinin zamanında yatırılması konusunda gerekli özeni göstermeyerek 4 ay gibi bir süre zarfında uhdesinde kalmasına sebep olduğu fiilinin sübuta erdiği anlaşıldığından, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; öte yandan, dava dilekçesinde yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin mahkeme kararıyla sabit olduğundan, davacı hakkında disiplin cezası tayinine gidilemeyeceği iddiasına yer verilmiş ise de, bilirkişi ücretlerinin geç yatırılması ile ilgili olarak davacı hakkında yapılan cezai kovuşturma neticesinde ilgili Sulh Ceza Mahkemesinin ilgi sayılı kararıyla, ''davacının eylemi neticesinde kamu zararının tespit edilememiş olması, eylem sebebiyle ilgili dosyalar yönünden gecikmeye sebep olunmadığı ve kişilere herhangi bir haksız menfaatin sağlanmadığının anlaşılması'' hususu dayanak gösterilerek davacı zabit katibinin beraatine karar verildiği, ceza mahkemesi kararının anılan gerekçe sebebiyle davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasına engel bir husus teşkil edemeyeceği anlaşıldığından, bu iddiaya itibar edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
 
DANIŞTAY KARARININ ÖZETİ
 
Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 16 Kasım 2016 tarihli kararıyla; 657 sayılı Kanun'un 126. maddesinde, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarının hangi makamlar tarafından karara bağlanacağı ve bu cezaların hangi makamlar tarafından onaylanacağının belirlendiği, bu bağlamda, disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı, bakılan uyuşmazlıkta ise; yürütülen disiplin soruşturması neticesinde davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmesi için yetkili Bakanlık Disiplin Kurulu kararının alınması amacıyla dosyanın Bakanlık Disiplin Kuruluna gönderildiği, bu aşamaya kadar ceza verilebilmesi için Kanun'da belirtilen usullere uyulduğu; ancak, Bakanlık Disiplin Kurulunun önerilen cezaya ilişkin "kabul" ya da "ret" yönünde bir karar vermesi gerekirken, bu yönde bir karar vermeksizin fiilin farklı nitelendirilebileceği gerekçesiyle dosyayı doğrudan Yüksek Disiplin Kuruluna gönderdiğinin anlaşıldığı, bu yönüyle,
 
Disiplin Kurulunun yetkisinin önerilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını "kabul" ya da "ret" yönünde olduğu ve Kanun'da bunun dışında da yetki kullanabileceği yönünde düzenleme bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda; Kurulun yetkisi dışında dosyayı Yüksek Disiplin Kuruluna göndermesinin verilen yetkinin aşılması sonucunu doğurduğu, ayrıca, memurlara devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmesi için amirlerin bu yönde isteğinin olmasının işlemin ön şartı olduğu, olayda, işlemin tesisinden önce amirlerin bu yönde herhangi bir isteği bulunmamasına ve disiplin kurullarının "amir" olarak bu yetkiyi kullanabileceğine dair Kanun'da herhangi bir düzenleme bulunmamasına rağmen, dosyanın resen ve doğrudan Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilerek, Kanun'da öngörülen yönteme aykırı olarak amirin bu yönde isteği olmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak ilgili İdare Mahkemesinin x sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.
 
DANIŞTAY KARARININ HÜKÜM KISMI
 
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu ilgili İdare Mahkemesinin x tarih ve x sayılı kararının BOZULMASINA, 3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 24 Şubat 2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
adalettv

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
ÖLDÜRÜLDÜ:'AVUKATIN YÜZÜNÜ İÇ ÇAMAŞIRLI KADIN VUCUDUNA MANTAJ YAPTI'
ÖLDÜRÜLDÜ:'AVUKATIN YÜZÜNÜ İÇ ÇAMAŞIRLI KADIN VUCUDUNA...
8 HAKİM VE SAVCININ YARGILAMASI DEVAM ETTİ
8 HAKİM VE SAVCININ YARGILAMASI DEVAM ETTİ